F2PC - Aanvullend Pensioen Chemie

Op deze website worden soms afkortingen gebruikt. Hier onder krijgt u een toelichting bij die afkortingen.

Aangeslotene De werknemer die behoort tot de categorie van het personeel waarvoor het pensioenstelsel werd ingevoerd en die aan de aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement voldoet, evenals de gewezen werknemer die nog steeds actuele of uitgestelde rechten geniet overeenkomstig het pensioenreglement.
Bedrijfsvoorheffing Een bedrag aan belasting dat door de pensioeninstelling ingehouden wordt bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal.
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst. Naar gelang van hun activiteiten zijn ondernemingen gegroepeerd in Paritaire Comités. In deze Paritaire Comités sluiten de werkgeversorganisaties en de vakbonden na onderhandelingen akkoorden over lonen, arbeidsvoorwaarden, opleiding, enz. die dan voor alle bedrijven van de sector kunnen gelden. In dit geval spreekt men over een “Collectieve Arbeidsovereenkomst” of “CAO”. Elke sectorale CAO vormt een minimale reglementering die van toepassing is op het ganse Paritair Comité.
F2PC fonds 2e pijler chemie.
Fonds voor bestaanszekerheid De werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen in de schoot van de paritaire comités fondsen voor bestaanszekerheid oprichten. Deze fondsen hebben onder meer het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen tot doel. Zij kunnen ook optreden als inrichter van een sectoraal pensioenstelsel.
FSMA De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, dit is de toezichtoverheid voor aanvullende pensioenen
Pensioenfiche Een document dat jaarlijks door de pensioeninstelling aan de aangeslotene bezorgd wordt, waarmee die de stand van zijn pensioenrechten kan opvolgen.
Pensioeninstelling De verzekeringsmaatschappij die het aanvullend pensioen beheert en zal uitbetalen. Voor het aanvullend pensioen chemie is dit de RVP
FPD Federale Pensioendienst. Die instelling zorgt niet alleen voor de wettelijke pensioenen, maar biedt ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioen samen te stellen. Om dit aanvullend pensioen te waarborgen, werkt de RVP als echte verzekeringsmaatschappij.
Verworven prestatie Dit is het bedrag dat u zal ontvangen op grond van de huidige aansluitingsduur op voorwaarde dat u het al opgebouwd aanvullend pensioen tot op de pensioenleeftijd bij de pensioeninstelling laat staan.
Verworven reserve Dit is het bedrag dat vandaag voor u werd opgebouwd en dat u in geval van uitdiensttreding kan overdragen naar een andere pensioeninstelling.
WAP Afkorting van de Wet op de Aanvullende Pensioenen van 13 maart 2003. Deze Wet reglementeert het sociale en fiscale kader van de aanvullende pensioenen.